11 kwietnia 2018 odszedł do Domu Ojca, Monsignore Felix Hirsch długoletni proboszcz Parafii św. Mikołaja w Bellheim. Miał 78 lat. Od 1965 roku po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Rheinzabern i Lingenfeld, następnie został prefektem i Dyrektorem konwiktu seminaryjnego w Speyer. Z woli Biskupa objął następnie parafię św. Mikołaja w Bellheim, gdzie również pełnił funkcję Dziekana dekanatu Germersheim. W roku 2002 w dowód gorliwej pracy otrzymał tytuł kapelana Papieskiego /Monsignore/. w 2011 roku przeszedł na emeryturę. Przebywał nadal w Bellheim pomagając w pracy duszpasterskiej nowemu proboszczowi Ks. Thomasowi Buchert. Gdy zdrowie zaczęło podupadać zamieszkał w Domu Seniora w Bellheim. Tu trwał do końca pełen pogody ducha usługując mieszkającym tam osobom starszym.

         Kontakty pomiędzy parafią św. Stanisława BM w Koźminie Wielkopolskim, a parafią św. Mikołaja w Bellheim sięgają swoimi początkami roku 1981. 

         Kiedy ogłoszony został w 1981 roku stan wojenny w naszej Ojczyźnie, wielu ludzi znajdowało się wówczas w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc nadchodziła od różnych organizacji. Pomocy udzielał każdy, kto tylko mógł. W Niemczech, w wielu miastach szukano kontaktu, by również spieszyć z pomocą. W miejscowości Bellheim, państwo Irma i Eugen Geissert udzielający się w parafialnej Akcji Charytatywnej chcieli również włączyć się do tej pomocy jaka spływała do Polski. Pan Wolniak, mieszkający w Bellheim, a pochodzący z Cegielni, koło Koźmina Wlkp. opowiedział wówczas o miejscu swych narodzin, o Koźminie Wlkp. Zapadła decyzja. Państwo Geissert szukali kontaktu z nami. Ks. Proboszcz Stanisław Goj, znając język niemiecki dopomógł, by więzy znajomości przemieniły się z biegiem lat w więzy przyjaźni.

         Pomoc dostarczona z Bellheim w tych latach jest wprost niewymierna. Jest to pomoc materialna : odzież, żywność, środki czystości, lekarstwa, i wiele innych rzeczy, jakie przez minione 21 lat docierały do naszego miasta, naszej parafii i parafii farnej.

         Obok tej pomocy rozwijały się prawdziwe przyjaźnie. Wielu ludzi z naszego miasta znajdowało tam okazję do pracy. W czasie wakacji młodzież i dzieci nasze udawały się na wypoczynek do Bellheim, stamtąd młodzież przyjeżdżała do nas. Wyjeżdżał Chór im. Czesława Czypickiego, była to nie tylko wymiana kulturalna, ale i coraz silniejsze zawiązywanie kręgów przyjaźni. Wielki udział w tym procesie budowania jedności między naszymi miastami miał też Ks. Dziekan Feliks Hirsch, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bellheim. Obecnie wyniesiony do godności Monsignora, czyli Prałata.

         Rozwój tych wszystkich kontaktów z biegiem lat zaowocował poszerzeniem współpracy już nie tylko na polu współpracy parafialnej, ale również na poziomie współpracy Partnerskiej Gmin : Koźmin Wlkp. - Bellheim. 

         Podpisanie umów nastąpiło w październiku 2002 roku, a podpisanie umowy w Bellheim ma nastąpić w maju roku przyszłego.

         W przededniu jednoczenia się narodów całej Europy, jako trwałego związku dla obrony pokoju i braterstwa międzynarodowego, z naszego terenu dołożona zostaje ta mała cegiełka, która niech trwałe buduje dzień jutrzejszy, wolny od niepokojów. Niech służy rozwijaniu świadomości, że wszyscy ludzie są w swej godności równi i tworzą jedną rodzinę. Niech fundamentem tej jedności będzie jednak zawsze  niezbywalne prawo Miłości, dane nam i zadane nam przez Boga.

 

Słowo skierowane do Monsignore Felix Hirsch z okazji 30 lecia współpracy w roku 2011 :

 

Wielce Czcigodny Księże Dziekanie, Monsignore Felix Hirsch !

Kochani Przyjaciele z Bellheim !

 

30 lat temu nasz naród i narody Europy Środkowej zaczęły przeżywać nową „Wiosnę Ludów”. Początkiem był zryw Polskich robotników i polskiej inteligencji do wolności, którą pragnęliśmy posiąść w pełni. Wielkim natchnieniem były słowa wypowiedziane w naszej Ojczyźnie przez błogosławionego już dzisiaj, Ojca świętego Jana Pawła Drugiego: „Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi !”.

Ten powiew Ducha św. rozszedł się po całej Europie. My zaczęliśmy budować wolność. Wolne narody Europy wyciągnęły do nas rękę pomocy.

Wśród wielu działań na różnych płaszczyznach naszego życia, Wy mieszkańcy Bellheim macie swój wielki wkład. To Ty Księże Monsignore Felix Hirsch, oraz wielu ludzi dobrej woli z państwem Geissert na czele rozpoczęliście pracę dla zorganizowania pomocy dla naszej trudnej sytuacji materialnej. Czyniliście to razem, w imię Chrystusowej nauki miłości. To silne korzenie wartości chrześcijańskich uczyniły z was narzędzie Boga, byśmy wtedy przed 30 laty poznali prawdziwych Przyjaciół. Dzisiaj obchodzimy wraz z Wami piękny jubileusz 30 lat tego wysiłku i pracy nad umacnianiem jedności naszych wspólnot parafialnych, Stowarzyszeń i współpracy na szczeblu Gmin.

Cieszymy się z tych osiągnięć. Wam dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość, otwarte Wasze serca, za wszelkie dobro.

Razem stanęliśmy do budowania tej małej cegiełki w budowaniu jedności Europy. Nasza cegiełka ma na imię Miłość. Najpierw natchnieniem jest doświadczenie Miłości Boga, a następnie budowanie tej Miłości między ludźmi i narodami. Chrystus uczył nas, że jesteśmy jedną Rodziną Dzieci Bożych. Św. Paweł w Liście do Galatów powie:  „Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu“ /Gal 3,25./

Przyjaźń naszych Parafii i wszystkich wspólnot mówi: To jest możliwe do wypełnienia. Jesteśmy razem. Modlimy się razem. Cieszymy się razem. Pomagamy sobie. Jesteśmy wrażliwi na wszystko, czym żyjemy. Cieszymy się z osiągnięć, smucimy, gdy coś nie udaje się, lub dotykają nas nieszczęścia.

Księże Monsignore Felix Hirsch przez 30 lat dałeś się poznać jako Dobry Pasterz. Troszczyłeś się nie tylko o swoją owczarnię. Włączyłeś w swoją troskę również i nas. Tak samo uczyniła Pani Irma Geissert i wszyscy członkowie „Kręgu Przyjaźni”. 

Jako Duszpasterze /Proboszczowie/ Parafii świętego Wawrzyńca i Parafii św. Stanisława wraz z naszymi Parafianami Dziękujemy Wam wszystkim.

Na ręce Twoje składamy jako podziękowanie te piękne albumy. Tak samo na ręce Pani Irmy dla wszystkich Członków Stowarzyszenia. Prosimy przyjąć ten dar od naszych Parafii i od nas.

Księże Monsignore Felix Hirsch, chociaż przyjdzie czas wolny od pracy w Parafii. Pamiętaj, w naszych sercach, jako nasz współbrat w kapłaństwie, masz w naszych sercach i w naszych parafiach również swój dom. Będziesz dla nas zawsze bliski, na zawsze zostajesz jako Przyjaciel i Brat. I tego niech się uczą wszyscy na świecie !  Nie zapomnij o nas i jeśli czas pozwoli czekamy na Ciebie w Koźminie, w obu Parafiach. Życzymy dobrego zdrowia i niech dobry Bóg zawsze Ci błogosławi. A was mieszkańcy Bellheim niech dobry Bóg obdarza zawsze dobrymi Kapłanami, byście zawsze wierni tym wartościom, które daje Chrystus swoją Ewangelią, byli nadal pierwszymi w budowaniu Królestwa Bożego w sercach każdego człowieka. Niech wasze świadectwo będzie natchnieniem dla dalszej pięknej naszej współpracy, oraz dla następnych pokoleń.

Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże !

 

Monsignore Felix Hirsch, sehr geehrter Dekan.

Liebe Freunde von Bellheim!

 

Vor 30 Jahren erlebte unser Volk, wie auch die Völker von Mitteleuropa neue Volksaufstände - polnisch den Frühling der Völker - Den Anfang dazu gaben die polnischen Arbeiter und Intelligente, die eine völlige Freiheit verlangten.

Eine großen Hinweis dafür waren die in Warschau ausgesprochenen Worte des letztens selig - gesprochenen Johannes Paul des Zweiten - Der heilige Geist solle auf die Erde kommen und den Anblick dieser Erde ändern -

Dieser Hauch des heiligen Geistes breitete sich in ganz Europa aus.

Also begannen wir die Freiheit zu bauen.

Die freien Völker haben uns dabei sehr geholfen.

Die Einwohner zu Bellheim haben in vielen Aspekten einen wesentlichen Anteil an unserem Leben ausgeübt.

Sie, Monsignore Felix Hirsch mit vielen Angehörigen Ihrer Gemeinde, die guten Willen zeigten, hatten - an dieser Stelle möchte ich besonders Familie Geissert nennen - hatten mit organisierten Hilfe begonnen, damit sich unsere schwierige materielle Situation ändert.

Ihr habt es im Namen der christlichen Liebenslehre gemeinsam getan.

Diese starken Wurzeln des christlichen Wertes haben mit  Gottes Hilfe dazu beigetragen, und wir haben vor 30 Jahren echte Freunde gefunden.

Heute feiern wir das 30 jährige Jubiläum dieser Mühe und Ihrer Leistungen, um die Einheit unser Pfarrgemeinden und unser Verbände zu stärken und die Zusammenarbeit der Gemeinden zu festigen

Dieses Erreichung freut uns sehr.

Wir bedanken uns für Ihre Hilfe, ihre Freundlichkeit, ihre offenen Herzen, für alles Gute.

Mit einem kleinen Ziegelstein standen wir zum Bau da, damit endlich die Einheit Europas beginnt.

Unser Ziegelstein hat den Namen - Liebe.

Die Inspiration dazu gibt uns die Gottesliebe, diese soll unter den Menschen und schließlich unter den Völkern gebaut werden.

Christus lehrte uns, dass wir eine Familie der Gotteskinder sind.

Der heilige Paul schreibt doch im Brief an die Galater -Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid einer in Christus Jesus. -

     Die Freundschaft unser Pfarrgemeinden und aller Gemeinschaften meint.

Es ist ja möglich zu vollbringen.

Wir bilden eine Einheit, beten doch zusammen, freuen und helfen uns zusammen.

 Empfindlich sind wir auf alles, wovon wir leben.

Jede Errungenschaft freut uns, wenn etwas schief geht oder, wenn ein Unglück vorkommt, sind wir traurig.

Monsignore Felix Hirsch, Sie haben sich die 30 Jahre lang als guter Hirt bemerkbar gemacht, der sich nicht nur um seine Herde kümmert sondern auch uns in Ihre Herde eingenommen hat.

Dasselbe geschah bei Frau Geissert und der Mitglieder des Freundschaftkreises.

Die Pfarrer und Seelsorger der Pfarrstellen aus Kozmin des heiligen Laurentius und des heiligen Stanislaus  möchten allen einen rechtherzlichen Dank ausdrücken.

Als Dankbarkeit erlauben wir uns in Ihre Hände, Herr Dekan, diese schönen und interessanten Album zu legen.

Nehmen Sie bitte Frau Irma Geissert und Ihre Mitglieder diese freundliche Gabe von uns persönlich und von unseren Gemeinden an.

Monsignore Felix Hirsch, bald kommt die Zeit, wo Sie wohl von den Leistungen in Ihrer Gemeinde frei sein werden.

Denken Sie bitte immer daran, dass Sie Mitbruder in der Seelsorge mit uns sind.

In unseren Herzen und in unseren Gemeinden finden Sie immer ein Zuhause, Sie stehen uns immer ganz nah, sind unser Freund und Bruder.

Das sollen alle in der Welt wissen. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir in Kozmin auf Sie warten.

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit, der liebe Gott solle Ihnen den Segen jedes Tages senden.

Den Einwohnern zu Bellheim solle der liebe Gott gute und fromme Priester geben, damit sie treu bleiben den Werten, die Christus durch seine Evangelien erteilt, um das Gottesreich in jeden Menschenherzen zu errichten.

Euer Zeugnis sollte Inspiration für weitere Zusammenarbeit nicht nur unter uns, sondern auch für die nächste Generation sein. 

Guter Gott aller euch segnet. Grüß Gott .